103 miljarder – alkoholens kostnad för samhället

Utdrag från alkoholrapporten 2020, Systembolaget

Produktionsbortfall: 35 miljarder

Enligt Rambolls beräkningar försvinner 32 000 produktiva arbetstimmar varje vecka på grund av bakfylla. Varje år tas mer än 625 000 alkoholrelaterade
sjukskrivningsdagar ut och 5 200 personer avlider
av alkoholrelaterade orsaker – allt till en sammanlagd kostnad av cirka 35 miljarder kronor för 2017.

________________________________________________________________________

Livskvalitet: 43 miljarder

Alkohol orsakar förändringar i livskvalitet till en kostnad motsvarande 43 miljarder. 17 miljarder för förtida dödsfall, 14 miljarder för upplevda konsekvenser för alkoholkonsumenter, 11 miljarder för upplevda konsekvenser för närstående till konsumenter och 900 miljoner för upplevda konsekvenser för brottsoffer.
_______________________________________________________________________

Brottslighet: 10 miljarder

Kostnaderna för alkoholrelaterad brottslighet uppskattas till drygt 9,7 miljarder per år. Detta motsvarar ungefär en fjärdedel av de årliga anslagen till polis,kriminalvård, åklagare och domstol.
________________________________________________________________________

Vård och behandling: 15 miljarder

Antalet alkoholrelaterade vårdtillfällen 2017 uppgick till 660 000 och kostnaden för sjukvården var 7,4 miljarder. Till detta kommer ungefär lika stora kostnader för socialtjänsten samt företagshälsovård, forskning och prevention.
________________________________________________________________________

KBT-behandlingen utökas i heldygnsvården.

Beroendebehandling utifrån 12-stegsbehandling och KBT är bland de mest effektiva metoderna, fastslaget av bland andra Socialstyrelsen.
Malingsbo rehabcenter utökar nu KBT-delarna i heldygnsvården, både i grupp- och enskild form.
Redan goda behandlingsresultat förväntas därmed bli än bättre.

Malingsbo Tolvsbo i vinterskrud

Angående Coronavirus och behandling

Malingsbo heldygnsvård och öppenvård fortsätter sin behandling enligt tidigare format.
Däremot vill vi att våra klienter med inplanerade återträffar och enskilda samtal avbokar om ni känner förkylningssymptom- feber, halsont, hosta osv.

Ring oss för ombokning av tid, och/eller stödsamtal via telefon.

Anhörighelg och Boostervecka invigde Flygelbyggnaden!

En av våra flyglarna invigdes i februari; Anhörighelg i början av månaden och förra veckan en boostervecka med fördjupat tillfrisknande.
Båda evenemangen var väldigt uppskattade, vi återkommer under vår och höst med nya inbjudningar!
Vi planerar också att under våren erbjuda utbildningsdagar med Helhetsperspektiv, återkommer inom kort med datum – på hemsidan och Facebooksidan.

Malingsbo Tolvsbo, flygelbyggnaden

Malingsbo rehabcenters i nya lokaler, på ny adress!

Malingsbo rehabcenters heldygnsbehandling har flyttat till Tolvsbo Bergsmansgård, Värdshusvägen 12, Söderbärke.
Vi har efter 17 år som hyresgäster i Malingsbo fått ett eget ställe i samma kommun som tidigare, Smedjebacken. Bergsmansgården i Tolvsbo har ett fantastiskt läge och kommer att ge oss större möjligheter att utveckla vår verksamhet.
Vi lägger till Tolvsbo i namnet för heldygnsbehandlingen, Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter AB.

Öppenvårdsavdelningen i Örebro fortsätter sin verksamhet som vanligt, Malingsbo Örebro Rehabcenter AB. ( 019 – 25 50 00 )

Välkomna på ett studiebesök, e-post och telefonnummer är desamma;
heldygnsvard@malingsborehabcenter.se; tommy@malingsborehabcenter.se
0240 – 351 51, 070 – 227 1979

Malingsbo rehab Örebro erbjuder nu spelberoendebehandling i öppenvård!

Hasardspelsyndrom – spelberoende

Om du har hasardspelsyndrom kan du inte kontrollera ditt spelande om pengar och det påverkar relationer, ekonomi och arbete. Hasardspelsyndrom brukar även kallas spelberoende och räknas som ett psykiatriskt tillstånd på liknande sätt som alkohol- och narkotikasyndrom.

Kontakta oss om du vill göra en utredning eller på annat sätt har frågor om spelberoende.

AA och företag

Rent statistiskt har de flesta företag och organisationer, från tid till annan, medarbetare som har alkoholproblem. I bästa fall har man en handlingsplan med åtgärder. Man skickar medarbetaren till någon behandling och hoppas att problemet är ur världen. Riktigt så enkelt är det oftast inte.

Alkoholism (eller kroniskt alkoholberoende) är en sjukdom som är livsvarig. Allt för många alkoholister återfaller till gamla beteenden efter en behandling. Vetenskapliga undersökningar har visat att genom att lägga till regelbundna AA-möten så förbättras resultaten högst väsentligt. Vi från AA ställer gärna upp och hjälper de alkoholister som vill ha en lösning, till ett fortgående tillfrisknande i en AA-grupp.

Hur kan AA hjälpa?
AA är en ideell gemenskap som består av alkoholister som tillfrisknar. En nykomling som kommer till ett AA-möte träffar andra nynyktra och medlemmar med lång nykterhet. På AA-mötena delar vi erfarenheter, styrka och förhoppningar och utgör en stödjande gemenskap för nykomlingen. I AA-gruppen finner den som har en önskan att sluta dricka en styrka och kraft han eller hon saknar på egen hand.

Ett livsvarigt handlingsprogram för tillfrisknande
I gruppen rekommenderas att man börjar arbeta med AAs program för tillfrisknande, de tolv stegen, så snart som möjligt. Nykomlingen kan välja en sponsor (fadder) som stöd i arbetet med stegen. Processen som stegarbetet innebär fokuserar på de bakomliggande orsakerna till drickandet och befriar oss från dessa. I programmet ingår också att man efter en tids nykterhet börjar hjälpa andra, vilket ytterligare förstärker den egna nykterheten.

En världsomspännande gemenskap
Som medlem i AA är man välkommen på alla AA-möten i hela världen. Det ger en extra upplevelse och stöd för den som är ute och reser.

Vill du veta mer?
AA vill samarbeta med alla företag och organisationer, som i sitt jobb möter människor med alkoholproblem. AA är ett viktigt komplement i samhället. kontakta en informationskommitté i din närhet, så hör de av sig för ett möte.

Behandlingsuppföljning vid Malingsbo rehabcenter

Totalundersökning av alla som genomgått primärbehandling i heldygnsvård och/eller öppenvård under 2014-15.

 

  • Uppföljning omfattar 119 personer
  • Svarsfrekvens 89 %
  • 77 % nyktra/drogfria av alla inkomna svar
  • Om bortfallet (11 %) räknas med i återfall återstår 66 % nyktra/drogfria

I uppföljningen, som är anonymiserad, tillfrågas både klienten och remittenten om utfallet. Klienterna tillfrågas vid behandlingsstarten om de vill delta i denna långtidsuppföljning (18 månader). Väldigt få avstår från deltagande, men när så sker redovisas de som bortfall – om inte svar inkommer från remittenten.

Ett antal klienter har fortsatt behandling/samtalsstöd hos någon av våra sammarbetspartners.
Vår erfarenhet är att när fler vårdgivare samverkar, så ökar det positiva utfallet.