Behandling

Rehabcentret i Tolvsbo är ett behandlingshem för personer med alkohol-, missbruk-, och drogberoende.

Utredning
Vi gör alltid en utredning innan vi rekommenderar behandlingsåtgärd.

 

Utformning

Vanligtvis är behandlingen utformad så att personen bor på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter under fem veckors primärbehandling. Planerade intag sker efter överenskommelse, vanligtvis fredag eller måndag.


Beroendebehandling riktat mot yrkeslivet

Företrädesvis erbjuder Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter beroenderehabilitering riktat mot yrkeslivet – men även för privatpersoner och egna företagare i samarbete med socialtjänst. Oavsett målgrupp behöver beroendepersonen till stor del ta eget ansvar för sin rehabilitering, och tillgodogöra sig en relativt kort behandlingsperiod i primärbehandling.

AA:s 12-stegsprogram
Beroendebehandlingen sker utifrån 12-stegsfilosofin även kallad 12-stegsbehandling. Vi handleder våra klienter genom AA:s (Anonyma alkoholisters) 12-stegsprogram med målsättningen att klienten ska få ett normalt liv i balans, befriade från besattheten till alkohol eller droger. Detta bidrar i sin tur till förhöjd livskvalité för både klienter och anhöriga.

Spelberoendebehandling
Behandlingen utgår från 12-stegsprogrammet och innefattar enskilda sessioner där vi, utifrån KBT inriktning, berör spelberoendets olikheter i utlopp, högrisker samt belöningar. Spelberoende (hasardsspelsyndrom) är likställt med andra substansberoenden.

Spelberoendebehandlingen planeras individuellt, och inleds alltid med utredning/bedömning. Utifrån klientens förmåga till identifikation i beroendesjukdomen kan dessa samtal utökas. Behandlingen inkluderar även deltagande i självhjälpsgrupper för att bibehålla spelfriheten.

Eftervård (fortsatt behandling)
Efterbehandlingen planeras individuellt, och sker i Tolvsbo under en heldag per månad, under elva månaders tid.

Här startar en ny process där klienten ofta blir medveten om att hens problem numera inte består i att avstå från alkohol och droger utan snarare bristande kunskaper i att leva nykter. För de klienter som haft en nykter livsstil är vägen tillbaka kortare än för dem som aldrig levt ett sådant liv.

Familjen deltar från början
Redan första veckan vill vi att familjen/anhöriga ska involveras i behandlingen med ett besök på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter. Ofta har de anhöriga under lång tid försökt hantera ett till synes olösligt problem. Oavsett om den/de anhöriga bönat, hotat, anklagat, skyllt på andra eller sig själv, kontrollerat, minimerat eller på andra sätt försökt lösa klientens missbruksproblem, så har ingen förändring skett. Hur ogärna de än vill det, så har de anhöriga blivit en del av problemet. Anhörigprogrammet på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter är menat att vara startskottet till att ta hand om sig själv och att stötta klienten i ett drogfritt liv.

Idag finns ett anhörigprogram med en utbildningsdag var sjätte vecka, och därefter regelbundna återträffar för anhöriga på rehabcentret.