Utbildning och kurser

Utbildningar för personalansvariga
Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter ordnar utbildningar för personalansvariga, chefer och andra som i sin yrkesutövning möter människor med beroendeproblem.

Utbildning kan förläggas på det egna företaget, och skräddarsys efter företagets behov och önskemål.

Ett annat, och mer djupgående sätt, är att praktisera på behandlingshemmet under en vecka. HR-personal och liknande, kan efter en sådan utbildning med en mycket större säkerhet föreslå och remittera till denna typ av behandling. Detta utifrån mer kunskap i ämnet samt erfarenhet om hur rehabilitering och beroendebehandling går till i “verkligheten”.

Alla företag med fler än fem anställda har en skyldighet att upprätta en policy kring alkohol och droger. Detta görs ofta slentrianmässigt då många tänker att de inte har denna typ av problem i sin organisation. Vi erbjuder företagsprogram för framtagande av alkohol- och drogpolicy, på ett sätt som levandegör problematiken och förklarar nödvändigheten av denna policy.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur detta kan genomföras!

Anhörigutbildning
Familj och arbetskamrater är viktiga i behandlingen och det är vanligt att närstående under lång tid försökt hantera ett till synes olösligt problem. Hur ogärna de än vill det, så har de blivit en del av problemet. Som en del av vår verksamhet så anordnar vi Anhörigdagen där anhöriga kan komma till Tolvsbo Bergmansgård för att få anhörigutbildning.