Behandlingsupplägg i korthet

Malingsbo Rehabcenter AB

Beroendebehandling för personer i arbetslivet, internat och/eller öppenvård

Internatbehandlingen är baserad på heldygnsvård och genomförs vanligtvis under 5 veckor. Öppenvården genomförs på dagtid, vardagar och omfattningen är heltid, 40 timmar i veckan och sträcker sig vanligtvis under 30 dagar. För lokala klienter som bor i Örebro med omnejd sker behandlingen ofta med en kombination av heldygns och öppenvård. Efter den så kallade primärbehandlingen på heltid fortsätter behandlingen i eftervård under elva månader och omfattningen är från 2 gruppträffar i veckan till en gruppträff var fjärde vecka. Dessa eftervårdsträffar kan oftast ske på klientens fritid men kan i vissa fall inkräkta på arbetstiden och bli föremål för förebyggande sjukskrivning.

Behandlingen tar sin utgångspunkt i tolvstegsmodellen och KBT vilket är två av de mest effektiva behandlingarna för alkohol och drogberoende enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, utredning nr 156/1, 2001 samt Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Socialstyrelsen, artikelnummer 2015-4-2

Behandlingarna innehåller gruppterapi, föreläsningar, enskilda samtal, introduktion till självhjälpsgrupper, involvering av anhöriga. Behandlingsinnehållet handlar om kunskap rörande beroendesjukdomen och dess konsekvenser samt hur den kan hanteras.

Syftet med behandlingen är att klienten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i sitt arbete vilket sannolikt inte kan göras utan adekvat grundläggande beroendebehandling.
Förutom att klienten ska bli fullt arbetsför är målsättningen med behandlingen även att klienten ska få en livslång nykterhet/drogfrihet samt en förhöjd livskvalité.